آخرین اشعار

غزل 559 سودی

عِیشِ سَگانِ کُویَت̊ هَر̊ بی خَبَر̊ چِه دانَد̊

‌سه‌شنبه‌، 11 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 555 سودی

حافظ! شجاع باز آید از کلبه احزان بدرآیی

‌شنبه‌، 08 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 530 سودی

زِ رَهَم مَیفکَن̊ اِی شیخ بِدا̊نهای تَسبیح̊

‌پنجشنبه‌، 06 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 528 سودی

چُون̊ پیر̊ شُدی حافِظ̊ اَز̊ مِیکَدِه بیرون̊ آی̊

‌پنجشنبه‌، 06 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 541 سودی

تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی

‌سه‌شنبه‌، 04 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 491 سودی

در ده بیاد (حــاتم طی) جام یک منی

‌یکشنبه‌، 02 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 544 سودی

غزل یکی از فرازهای رفیع دفتر اشعار و درخشش نبوغ بی همتای شمس الدین حافظ کبیر است

‌شنبه‌، 01 خرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 547 سودی

سِفلِه طَبعَست̊ جَهان̊ بَر̊ کَرَمَش̊ تِکـیِه مَکُن

‌شنبه‌، 01 خرداد 1395 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها