آخرین اشعار

غزل 311 سودی

جرمی نکرده ام عفو کن و ماجرا مپرس

‌شنبه‌، 06 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 551 سودی

بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

‌پنجشنبه‌، 04 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 318 سودی

سلیمان با چنان حشمت نظر ها بود با مورش

‌پنجشنبه‌، 04 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 314 سودی

مرید طاعت بیگانگان مشو حـــــافظ

‌سه‌شنبه‌، 02 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 517 سودی

بال بگشا و صفیر از شجر طـــوبی زن

‌سه‌شنبه‌، 02 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 550 سودی

ظلماتست بترس از خطر گمراهی

‌سه‌شنبه‌، 02 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 553 سودی

چه دانی تو ای بنده کار خدائی

‌پنجشنبه‌، 28 مرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 525 سودی

برآن نقاش قدرت آفرین باد

‌چهار‌شنبه‌، 27 مرداد 1395 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها