آخرین اشعار

غزل 367 سودی

رتبت دانش حافظ به فلک بر شده است

‌شنبه‌، 03 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 513 سودی

صلح بِه از جنگ و داوری

‌پنجشنبه‌، 25 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 311 سودی

جرمی نکرده ام عفو کن و ماجرا مپرس

‌شنبه‌، 06 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 551 سودی

بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

‌پنجشنبه‌، 04 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 318 سودی

سلیمان با چنان حشمت نظر ها بود با مورش

‌پنجشنبه‌، 04 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 314 سودی

مرید طاعت بیگانگان مشو حـــــافظ

‌سه‌شنبه‌، 02 شهریور 1395 0 دیدگاه
غزل 517 سودی

بال بگشا و صفیر از شجر طـــوبی زن

‌سه‌شنبه‌، 02 شهریور 1395 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها