آخرین اشعار

غزل 529 سودی

حافظ زیرک اکنون به درخانه خانقه نرود

‌یکشنبه‌، 12 اردیبهشت 1395 0 دیدگاه
غزل 510 سودی

بشنو ای خواجه اگر زانکه مشامی داری(موقت)

‌یکشنبه‌، 12 اردیبهشت 1395 0 دیدگاه
غزل 509 سودی

بد رندان مگو ای شیخ و هشدار

‌پنجشنبه‌، 09 اردیبهشت 1395 0 دیدگاه
غزل 508 سودی

شجاع قبای پادشاهی برازنده توست نه محمود

‌سه‌شنبه‌، 07 اردیبهشت 1395 0 دیدگاه
غزل 507 سودی

شجاع تو نامرد و رو سیاهی

‌سه‌شنبه‌، 07 اردیبهشت 1395 0 دیدگاه
غزل 454 سودی

در راه عشق وسوسة اهرمن بسیست

‌سه‌شنبه‌، 31 فروردین 1395 0 دیدگاه
غزل 489 سودی

جوانا سر متاب از پند پیران

‌سه‌شنبه‌، 31 فروردین 1395 0 دیدگاه
غزل 568 سودی

رحم کن بر دل مجروح و خراب حافظ

‌یکشنبه‌، 29 فروردین 1395 0 دیدگاه