آخرین اشعار

غزل 496 سودی

انتشار موقت لطفاً ابتدا غزیدة [اسرار عشق و مستی] را مطالعه فرمائید

‌شنبه‌، 07 شهریور 1394 0 دیدگاه
غزل 166 سودی

لطفاً مزید بر غزیده [خاتم بو اسحاق] را مطالعه فرمائید

‌شنبه‌، 07 شهریور 1394 0 دیدگاه
غزل 133 سودی

لطفاً غزیده [زهد خشک] را مطالعه فرمائید

‌پنجشنبه‌، 05 شهریور 1394 0 دیدگاه