آخرین اشعار

غزل 104 سودی

قانون تحمیلی غزیده سرائی حافظ را باید به رسمیت شناخت

‌یکشنبه‌، 11 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 61 سودی

کشف بزرگ: [گل نو] شاه منصور 31 ساله است

‌پنجشنبه‌، 08 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 358 سودی

آرام آرام محتویات پایگاه قبلی پس از بازنگری به پایگاه جدید منتقل میشود

‌چهار‌شنبه‌، 07 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 27 سودی

قانون تحمیلی غزیده سرایی حافظ را باید به رسمیت شناخت

‌سه‌شنبه‌، 06 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 93 سودی

آرام آرام محتویات پایگاه قبلی پس از بازنگری به پایگاه جدید منتقل میشود

‌سه‌شنبه‌، 06 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 88 سودی

آرام آرام محتویات پایگاه قبلی پس از بازنگری به پایگاه جدید منتقل میشود

‌دوشنبه‌، 05 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 357 سودی

قانون تحمیلی غزیده سرایی حافظ را باید به رسمیت شناخت

‌دوشنبه‌، 05 مرداد 1394 0 دیدگاه
غزل 55 سودی

حافظ چهار بار آرزوی مرگ نموده: در مرگ زوجه، قتل اسحاق،سوختن در یزد و کهولت و زمین گیری

‌یکشنبه‌، 04 مرداد 1394 0 دیدگاه