جلد اولرَحمَن لایَمُوت چُِو اِین پادِشاه را دِید آنچِنان کَز و عَمَل الخیر لایفوت(جلد اول)

رَحمَن لایَمُوت چُِو اِین پادِشاه را دِید آنچِنان کَز و عَمَل الخیر لایفوت(جلد اول)

2,126تعداد نمایش:
1395/07/01تاریخ:
دفتر اشعار حافظ دارای دو شخصیت اصلی است، یکی حافظ شیرازی، دیگری جلال الدین شاه شجاع ترک شیرازی، که ما باید از هر حیث آنها را بشناسیم. بدهی است باید بدانیم در چه تاریخی بدنیا آمده و در چه تاریخی رحلت نموده اند. دراین صفحه تلاش شده است با قاطعیت این ویژگی شاه شجاع حتالمقدور بررسی شود..

جدول قطعی یافتن طول عمر شاه شجاع ابن محمد مظفر- با محاسبه متقاطع تاریخ دقیق تولد 22/06/733ق/26/12/711ش/17/03/1333م - تاریخ دقیق وفات  22/08/786 ق/25/07/763ش/16/10/1384م
(با عرض پوزش سیستم معکوس نمایش میدهد. از چپ به راست خوانده شود)

 جمع روز  سال    روز   سال    روز    سال    روز    سال     روز   سال    روز    سال       روز   سال     روز    سال      روز     سال  
روز 

3068   741  360  740 360   739  360  738  360  737  360  736  360  735  360 734  360  733   188
  سال   روز  سال   روز  سال  روز    سال  روز   سال روز    سال روز    سال  روز   سال روز   سال  روز  
3240  750  360   749  360 748   360  747  360 746   360  745 360   744 360  743  360   742  360
   سال روز   سال   روز   سال  روز   سال  روز   سال  روز  سال   روز  سال   روز  سال   روز  سال   روز 
 3240  759 360  758  360   757  360  756 360   755 360  754   360 753   360 752  360  751  360 
   سال روز   سال  روز    سال روز   سال   روز   سال روز    سال  روز  سال  روز    سال  روز   سال  روز 
 3240  768  360  767  360  766 360  765   360  764  360 763 360  762  360  761  360   760  360
  سال   روز   سال  روز   سال روز   سال  روز   سال   روز   سال  روز   سال  روز  سال   روز  سال  روز  
 3240  777  360 776   360 775   360  774 360  773  360  772  360  771   360  770 360   769  360
  سال  روز    سال  روز   سال روز    سال  روز   سال روز   سال   روز   سال روز   سال  روز   سال  روز  
   786  232 785  360  784   360  783 360   782  360 781  360   780  360 779   360 778   360
 3112 سال   روز   سال  روز   سال  روز   سال روز    سال روز    سال  روز   سال  روز   سال روز   سال  روز
19140  جمع کل روزها53   *  12  = 636 
 636  +  2  =  638
 638  *  30  =  19140


 صفحة 334 تاریخ عصر حافظ گردآوری دکتر غنی: 
            [ صاحب جامع التواریخ حسنی در آنجا که ایام بیماری و فوت شاه شجاع را ذکر میکند، می گوید: پس از فراغت از وصیت ها ((روز یکشنبه بیست و دوم شعبان سنة ست و ثمانین و سبعمائه رحلت کرد و همان شب به موجب وصیت او را در پای کوه چهل مقام دفن کردند... ولادت پادشاه مغفور سلطان مطاع جلال الدنیا والدین ابوالفوارس شاه شجاع انارالله برهانه در بیست ودوم جمادی الاخر ثلاث و ثلثین و سبعمائه و متمکن گشتن و بر سریر سلطنت در ممالک عراق و فارس و تبریز و غیرها در شوال سنة تسع و خمسین و سبعمائه وفات آن حضرت در بیست و دوم شعبان سنه ست و ثمانین و سبعمائه پنجاه و سه سال و دو ماه عمر یافت. بیست و پنج سال و دو ماه و بیست روز حکومت یافت اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عن سیآته)) ]
به احتمال قریب به یقین طول عمر شجاع 19140 روز بوده است و بر مبنای سال قمری پنجاه و سه سال و دو ماه اما حافظ در قطعه (رحمن لایموت) تاریخ وفات او را سال 785ق/731ش/1383م ذکر میکند ولی سودی در شرح خود بر آن قطعه صفحه 2747 می نویسد [این یکی هم از جمل صغیر و کبیر خبر نداشته] لذا مقابله و اظهار نظر پیرامون 785 و 786 را به خبرگانیکه از جمل صغیر و کبیر اطلاع دارند واگذار میکنیم. 
بهر جهت یقیناً  شاه شجاع در تاریخ 22/08/786 ق/25/07/763ش/16/10/1384م فوت نموده است . و حافظ سروده :

   قوت شاعرة من سحر از فرط ملال  متنفر شده از بنده گریزان میرفت  
سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM    فاطمه سهرابی
 انتشار 01/07/1395 ش / 20/12/1437 ق /  22/09/2016 سه پنجم