جلد اولماهَم کِه رُخَش روشنی خور بگرفت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت

ماهَم کِه رُخَش روشنی خور بگرفت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت

1,216تعداد نمایش:
1394/12/23تاریخ:
منظور حافظ از پیر می فروش، پیر مغان، پیر طریقت ، پیر خرابات کیست؟
هموطن محترمی انتقادی به شرح زیر به انتشارات پایگاه وارد فرموده اند از آنجایی که یقیناً هموطنان دیگری با ایشان همسو می باشند واجب دانستم پاسخ عام در دفاع از  مواضع پایگاه تقدیم بنمایم.
[حافظ رند کجا و نقد ادبی معاصر!
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، سایتتان جالب و تلاشتان در خور تقدیر است اما این تحلیلهای کاملا ظاهرگرایانه که تماماً شخصیت حافظ را در عشق به شاه شجاع و درگیری با رقبا تصویر می کند و هر رویدادی را در افق تاریخ زمینی می جوید، به ترکستان است، موفق باشید]
مقدمه: آدمیانی که در سطح کرة زمین پراکنده ، در ممالک کوچک و بزرگ یا اجتماعات بزرگ و کوچک در کنار هم زندگی میکنند باورهائی برای دوام و قوام مجموعة خود دارند.
 همانهائی هم که در یک گروه کوچک زندگی می کنند نسبت بهمان باور مشترک دیدگاه متفاوتی دارند ؛ برخی یقین، برخی تردید و برخی هم آن باور ها را نادرست می دانند. در این میان آنچه باعث پایداری و ادامة حیات باور جامعه میشود [نظرحداقل]  نصف بعلاوه یک آن گروه اجتماعی است.  از جمله جوامعی همچون اسکیموهای ساکن قطب.
 قضاوت پیرامون دفتر اشعار حافظ که برای جامعه بزرگ فارسی زبان ساکن فلات وسیع ایران یک باور اجتماعی است از این قاعده نمی تواند مستثنی باشد. هموطن ما که انتشار  پایگاه را راهی به [ کعبه ندانسته] بسوی  [ترکستان می داند] خوشبختانه بسیار محترم ابراز نظر فرموده است. در بدو انتشارات پایگاه نظریاتی با  الفاظ ناشایست، بعضاً رکیک دریافت میشد اما آرام آرام لحن انتقادات نرم خوشبختانه  فعلاً محترمانه است. این پدیده چنین تفسیر میشود که انتشارات پایگاه طی 42  ماه  گذشته اولاً نسبت به باورهای گذشتگان که گذاشتن دفتر اشعار حافظ در کنار قرآن کریم بوده که این گروه را [حافظ اللهی] طبقه بندی نمودیم نه تنها تردید لازم را بوجود آورده بلکه آرام آرام تردیدها به یقین تبدیل میشود کمااینکه این تردید در نوشته هموطن محترم نیز محسوس است. در هر شرایطی تردید کردن نسبت به پدیده هائی که وارد فرهنگ و باور هر گروه اجتماعی میشود حق آحاد  آن گروه اجتماعی میباشد و دفاع از واردکنندگان دیدگاه به باور سنتی مردم  هم حق وارد کنندگان آن دیدگاهاست که در تاریخ ادیان الهی و عقاید علمی و فلسفی نمونه های فراوان داریم یکی نظریة چرخیدن زمین به دور خود و بدور خورشید و امثالهم می باشد.
هموطن ما به محکمی اظهار نموده اند دفتر اشعار حافظ حول محور عشق به شجاع و پدیده های زمین سروده شده است در حالیکه اولین منبعی که بایقین کامل  و مستنداً اعلام نمود حافظ مسلمان شیعه اثنی عشری ،  یک روحانی عالی مقام ، بگفته خودش 
عالی مشربست پایگاه در حضور خواجه حافظ بود و سند این مدعا رباعی زیراست:

   ماهم که رخش روشنی خور  بگرفت  گرد خط او چشمة کوثر بگرفت  
  دلها همه در چاه زنخدان انـداخت  وانگاه سر چــاه بعنبر بگرفت  
که انتظار دارم هم میهن عزیز من آنرا به معیارهای امروز برگرداند تا دریابیم سیاووش به حافظ زمینی نگریسته یا [[حافظ در آسمان آبی و  روز آفتابی]] و بسیار سپاسگزار خواهم شد اگر هموطن محترم بنویسد منظور حافظ از پیر می فروش، پیر مغان، پیر طریقت، پیر خرابات چه عناصری آسمانی  می باشند.
در خاتمه برای تلطیف سخن و مزید اطلاع هموطن محترم می نویسم حافظ بزرگ ما تنها سفری که به اختیار خود از شیراز نموده از طریق ترکستان [ناحیه استر آباد قبلی و گلستان فعلی] به مشهد علی بن موسی الرضا امام غریب به استناد: 

 غزل17سودی:  گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب  گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب 778ق/755ش/1376م 
دریافت زاد سفر از معشوقه اش شاه شجاع جفا کار و ستمکار به استناد :
 غزل280سودی  مکارم تو بآفاق میبرد شاعر  از و وظیفة زاد سفر دریغ مدار  778ق/755ش/1376م 
سال 778ق/ 755ش/1376م نموده است. لذا اگر سیاووش هم بدنبال او به ترکستان [استر آباد سابق و استان گلستان فعلی] برود بیراه نرفته بلکه باید بگوئیم ادبا راه درست نرفته [به کعبه  نرسیده درجا زده اند] بدانخاطر که حافظ خاطرات سیاسی و اجتماعی خود را در قالب شعر برای ما نگاشته شعرا و ادبا  او را فقط از آن خود دانسته حاضر نیستند احدی منجمله یک فرهیخته علوم سیاسی یا اطلاعاتی یا روانشناسی و یا روانپزشک پیرامون [سرشت جهش یافته(موتان)] حافظ اظهار نظر نمایند. سرانجام این چه تعهد ادبی بوده که یکصد غزل حافظ را بکلی و از هر غزل یک یا دو و یا سه بیت را حذف نمایند وکسی تاریخ غزلها را استخراج نکند و فهمیده نشود تقریباً تمام غزلهایی که حافظ برای اسحاق در زمان پادشاهیش از 19/9/743 تا 4/10/754 به مدت 11 سال سروده و توسط ممیزان امیر مبارز نابوده گردیده و بدتر از همه اثری از غزلهای فلسفی حافظ باقی نمانده است بگونه ای که یکی میگوید حافظ عارف است و دیگری می گوید خیر مداح است در حالی که حافظ در عرفان وفلسفه چنان قدرتی  دارد که میخواهد فلک را سقف بشکافد و طرحی نو دراندازد. 
با عرض ادب و احترام به جمیع هم میهنان. نوروز سال 1395 هجری شمسی بر شما مبارک عیدانه زیر تقدیم می گردد:
به یاری خدا انتشارات پر از غلط در حضور خواجه حافظ کم و بیش سال آینده پایان خواهد یافت.

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM    فاطمه سهرابی
انتشار 24/12/1394 ش / 05/06/1437 ق /  14/03/2016 سه پنجم