رباعیاتدَرُْ سینهْ دِلَشْ بِه نازُکی بِتوان دیدْ مانَندِ سَنگِ خارِه دَرْآبِ زُلال(رباعی 28سودی)

دَرُْ سینهْ دِلَشْ بِه نازُکی بِتوان دیدْ مانَندِ سَنگِ خارِه دَرْآبِ زُلال(رباعی 28سودی)

1,074تعداد نمایش:
1394/05/26تاریخ:
   چون جامه ز تن برکشد آن مِشکین خال  ماهی که نظیر خود ندارد  به جمال  
   در سنیه دلش به نازکی بتوان دید  مانند [سنگ خاره] در آب زلال  
در حضور خواجه،در حضور خواننده

   چون جامه ز تن برکشد آن مِشکین خال  ماهی که نظیر خود ندارد  به جمال  

چون:وقتی-جامه:پیراهن-برکشد:بیرون آورد-آن:شجاع-مشکین خال:خال سیاه گونه راست شجاع است-جمال:زیبایی-
برگردان:شجاع که مانند ماه زیبا و در صورتش خال سیاه زیبایی دارد هرگاه پیرآهن خود را از تن خارج نماید:
   در سنیه دلش به نازکی بتوان دید  مانند سنگ خاره در آب زلال  

به نازکی:براحتی-بتوان:می توان-سنگ خاره:سنگ آذرین که بسیار محکم است-زلال:پاکیزه و شفاف
برگردان:شجاع بسیار زیبا،خوش اندام،مه چهره خندان و گشاده روست ولی اگر در وجود او دقت نمائیم بسیار بسیار سنگدل و بی رحم است.
در حضور اندیشه
کراراً گفته شده رباعیها بمنزلة پیامک و علامت راهنمای غزلیات می باشند این پیامک به غزل 77سودی اشاره می کند که حلقه ای از [زنجیرة غزیده حافظ عالی مشربیست] می باشد:
 غزل77سودی 1-راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست  و انجا جز آنکه  جان بسپارند چاره نیست  
 2-  ما را  بمنع عقل مترسان و می  بیار  کان  شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست  
 3-  هر گه که دل بعشق دهی خوش دمی بود  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  
 4-  از  چشم خود  بپرس که ما را که میکشد  جانا  گناه  طالع و جرم ستاره نیست  
 5-  او را بچشم پاک توان  دید چون هلال  هر دیده  جای  جلوه  آن  ماه پاره  نیست  
 6-  فرصت شمر طریقه رندی که این  نشان  چون راه گنج  بر همه کس آشکاره  نیست  
 7-  نگرفت در تو گریه حافظ بهیچ روی  حیران  آن دلم که کم از  [سنگ خاره] نیست  
[سنگ خاره]در مصرع دوم بیت دوم رباعی 28 عیناً در مصرع دوم بیت هفتم غزل 77 سودی تکرار شده است.
تعمق
سه غزل 76+75+74+رباعی 28 =زنجیرة حافظ عالی  مشربست می باشد.چنین کشفی سرنوشت 5 غزل و یک رباعی را برای ابد روشن می شود.
 شناسه رباعی
رباعی احتمالاً اوائل نیمه دوم سال 770ق/747ش/1368م که روز بروز جور و جفای شجاع نسبت به حافظ بیشتر میشود سروده شده است.

شناسه رباعی
زنجیره [حافظ  عالی مشربست]
احتمالاٌ اوائل نیمه اول سال 770 هجری قمری

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM             فاطمه سهرابی
انتشار 19/8/1394 ش / 28/01/1437 ق /  10/11/2015 م  سه چهارم