رباعیاتاُمیدِ مَن آنَستْ زِ دَرْ گاهِ خُدا کَابوابِ سَعادَت همهِ مَفتُوحْ بُود(رباعی56سودی)

اُمیدِ مَن آنَستْ زِ دَرْ گاهِ خُدا کَابوابِ سَعادَت همهِ مَفتُوحْ بُود(رباعی56سودی)

1,041تعداد نمایش:
1394/05/26تاریخ:
   1-تا بکام دل مجروح  بود  تا ملک تنم بی ملک روح بود  
   2-امید من آنست ز درگاه  خدا  کابواب سعادت همه مفتوح بود  
بستر تاریخی
از گروه رباعیات دین و مذهب حافظ است و مقید به زمان نمی باشد.
در حضور خواجه ، در حضور خواننده
   1-تا بکام دل مجروح  بود  تا ملک تنم بی ملک روح بود  

 تا : برای اینکه – کام : درمان – دل مجروح : عاشق – تا: تا وقتیکه -  ملک تن : جسم – مَلِک : فرشته 
برگردان : تا وقتی زنده ام عاشق خداوند هستم و اما تا آن لحظه که بمیرم امیدوارم .
   2-امید من آنست ز درگاه  خدا  کابواب سعادت همه مفتوح بود  

کابواب : که+ ابواب : در بها – باب: درب – کابواب :  که دربها – مفتوح : گشوده – 
برگردان : از درگاه خداوند چشم انتظار دارم تا وقتی زنده ام در بهای سعادت بروی من باز باشد.
برگردان روان
تا لحظه ای که قالب تَهی کنم و بمیرم و به درگاه تو بیایم امیدوارم دربهای سعادت همه بر من گشوده باشد .
تعمق
هنوز ارتباطی بین رباعی و غزلی یافت نشده در صورت یافته شدن اصلاح خواهد شد.
شناسه 
حافظ می گوید امیدوارست تا لحظه ای که بمیرد و به درگاه خدا برود در این جهان خوشبخت و درها بر روی او گشوده باشد .
طبقه بندی 
از گروه رباعیات دین حافظ و اقرار به وحدانیت و عظمت خداوند است.


سیاوش ایزدی        WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM      فاطمه سهرابی
انتشار 26/5/1394 ش / 2/11/1436 ق /  17/8/2015 م  سه چهارم