رباعیاتگُفتَم کهِ چهِ خالیـسـت بِدین̊ شیرینی گُفتا تو سَلیمُ و سادهُ و مِسکینی

گُفتَم کهِ چهِ خالیـسـت بِدین̊ شیرینی گُفتا تو سَلیمُ و سادهُ و مِسکینی

881تعداد نمایش:
1394/03/16تاریخ:
رباعی72سودی  گفتم که چه خالیست بدین شیرینی  گفتا تو سلیم و ساده و مسکینی 766ق/743ش/1364م 
   درآینه جمال ما خالی نیست  تو مردم چشم خود در آن می بینی  
غزل73سودی  ماهم این هفته برون رفت وبه چشمم سالیست  حال هجران  تو چه  دانی که  چه  مشکل حالیست 766ق/743ش/1364م 
 2-  مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او  عکس خود دیدگمان کرد که  مشکین خالیست   
 3-  میچکد شیرهنوز از لب همچون شکرش  گر چه درشیوه گری هرمژه اش  قتالیست   
 4-  ای که انگشت نمائی به کرم درهمه شهر  وه که در کار غریبان عجب اهمالیست   
 5- بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد  که دهان تو دراین  نکته خوش استدلالیست  
 6-  مژده دادندکه بر ما گذری  خواهی کرد  نیت خیر مگردان که مبارک فالیست  
 7-  کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد  حافظ خسته  که از ناله  تنش چون نالیست   
غزل73سودی   مـــردم دیــده ز لــطــف او در رخ  او عکس خود دید گمان کرد که مشکین خالیست  
 رباعی72سودی  در آیــنـه جــمـال مـا خـالی نـیست  تو [عکس]مردم چشم خود  در آن مـی بینی  
بستر تاریخی
طبق قطعه 25 سودی همسر زیبا ،مهربان ، غم خوار و متدین حافظ صبح روز جمعه 6/3/764 ق/10/10/741 ش/31/10/1362 م به رحمت خدا می رود ، حافظ تنها میشود ، پس از مدتی تدارک ازدواج مجدد می بیند از آنجائکه نظر باز است دختر خانم جوان و چهارده ساله ای نظر او را جلب می کند شروع به ارسال S.M.S می نماید برای ملاقاتها هم  غزلیاتی آماده و تقدیم می نماید اما وقتی پای خواستگاری و ازدواج پیش می آید آن [بی حیا] می گوید غلط می کنی از من خواستگاری می نمائی . برآورد میشود این پیامک و پیامها سال 766ق/  743 ش/ 1364م/ رد و بدل شده باشد. 
 بیت1:  گفتم که چه خالیست بدین شیرینی  گفتا تو سلیم و ساده و مسکینی  
گفتم:به شمع دل افروز گفتم-چه:چقدر-بدین:به این شیرینی وزیبایی و دلنشینی-گفتا:شمع دل افروز گفت-تو:حافظ-سلیم:پاک طینت-مسکین:بی نوائی
برگردان:به چهره پاکیزه،سفید و لطیف شمع دل افروز نگاه کردم خال بسیار زیبایی در صورتش دیدیم از او سوال کردم این خال بسیار زیبا در صورت تو چیست ؟گفت تو بسیار ساده بسیار سلیم و بسیار مسکینی{ساده لوحی!} زیرا : 
 بیت2:  درآینه جمال ما خالی نیست  تو مردم چشم خود در آن می بینی  
جمال:چهره زیبا-درآینه جمال:چهره بسیار سفید و پاکیزه مانند آینه –خالی:حتی یک خال-تو:حافظ-مردم چشم:مردمک چشم
برگردان: شمع دل افروز گفت حافظ تو اشتباه می کنی در چهره زیبای من خالی وجود ندارد ولی چهره من آنقدر سفید ، شفاف و پاکیزه است که تو وقتی به من نگاه می کنی عکس مردمک چشم خود را در آن می بینی  می پنداری در چهره من خالی است [ساده لوح ! ]
در حضور اندیشه
خواجه مُحمَد شَمسْ الدْیـْن اَلحافظْ اَلشیرازیْ سال 717 ق/ 695ش / 1316م درست  729 سال قبل بدنیا آمده در آن روزگار هیچ یک از ابناء بشر تصور اختراع تلفن همراه و ارسال پیام و پیامک از راه دور را نمی نمودند اما حافظ درآن زمان هم S.M.S ،هم پیام های متوسط و  هم بلند ارسال نموده سروده های موجود در دیوان حافظ همه پیام های متوسط یا بعضاً بلند می باشند. برخی از آنهاS.M.S مثلاً رباعی 72 سودی، پیامکی است به شمع دل افروز برای روز دیدار هم  غزل 73 سودی را سروده گله آمیز به او تقدیم نموده است.
تعمق
گاهی از برآوردها چنان تعجب می کنم که میگویم نویسنده خیالاتی شده است ولی استدلال و منطق بشر بر همه چیز غلبه میکند، مثلاً رباعی 72 و غزل 73 سودی یکدیگر را به اثبات می رسانند و جای تردید نمی گذارند.
شناسة رباعی
رباعی جزئی از زنجیره [دختر 14 ساله شمع دل افروز حافظ ] می باشد احتمالاً سال 766ق/743ش/1364 م سروده شده است.
طبقه بندی
تدارک ازدواج مجدد سال 766 هجری قمری 

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM         فاطمه سهرابی
تاریخ انتشار 16/03/1394 ش / 18/7/1436 ق / 06 /06/2015 م  سه چهارم