زنجیرهبازْآی و دِلِ تَنگْ مَرا مُونِسِ جانْ باشْ وینْ سُوخته را مَحرَم اَسرارِ نَهانْ باش(زنجیره حافظ و رفیق)

بازْآی و دِلِ تَنگْ مَرا مُونِسِ جانْ باشْ وینْ سُوخته را مَحرَم اَسرارِ نَهانْ باش(زنجیره حافظ و رفیق)

1,277تعداد نمایش:
1394/10/19تاریخ:
در غزل 313 سودی حافظ ویژگی های رفیق را چنین توصیف میکند: 1- دلسوز باشد- 2- درست پیمان باشد- 3- در زندگی عادی-4- در روزگار افلاس- 5- در روزگار شادمانی حریف باشد چون مخاطب غزل دلبر جبار حافظ شاه شجاع است که بر او تیغ کشیده او را 
سوزانیده شرایط لازم برای رفاقت را ندارد و حافظ باید بی صدا بگرید (ناله کند)
 غزل313سودی  اگر رفیق شفیقی درست پیــــمان باش  حریف حجره و گرمابه و گـلستان  باش
 2-  شکنج زلف پریــــشان بدست باد مده  مگو که خاطر عشاق گو پریــشان باش
 3-  گرت هواست که با خضر همنشین  باشی  نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش 3
4-
ز بور عشق نوازی نه کار هر مرغی است
 بیا و نو گل این بلبل غزلــــخوان باش
 5-  طریق خدمت و آئین بنــــدگی  کردن  خدایرا تو رها کن بما و ســـلطان باش
 6-  دگر به صید حرم تیغ بر مکـش   زینهار  وز آنچه با دل ما کردة پشیـــمان  باش
 7-  تو شمع انجمنی یک زبان و یکدل   باش  خیال کوشش پروانه بین و خـندان  باش
 8-  کمال دلبری و حسن در نــظر  بازیست  بشیوة نظر از نــــــادران دروان  باش
 9-  خموش حافظ و از جور یار ناله  مــکن  ترا که گفت که در روی خوب حـیران  باش
غزل346 سودی احتمالاً پس از مرگ عماد و اجازة ورود به نزد آن رفیق جبار که رابطه اش به حافظ حسنه شده و احتمالاً [از آنچه با حافظ کرده نه تنها پشیمان شده بلکه چنان جبران مافات نموده که حافظ دریافته آن رفیق کیمیای سعادت بوده ولی مدام میسر نشده که حاظ غرق در سعادت گردد ظاهراً از اینکه حداقل بخنده به حافظ گفته (غلام توام) حافظ بصورت مشکوکی راضیست ولی باید مواظب باشد تحمیق نشود]

 غزل346سودی  مقام امن و می بیغش و رفـــیق شفیق  گرت مدام میسر شود  زهی تــوفیق 10 
 2-  جهان و کار جهان همه هیچ در هـیجست  هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق 11 
 3-  بمأمنی رو و فرصت عمرند قاطعان طریق  که در کمینه عمرند قاطعان طـــریق 12 
 4-  دریغ و درد که تا این زمان نـــدانستم  که کیمیای سعادت رفیق بود رفــیق 13 
 5-  بیا که تو به ز لعل نگار و خــنده جام  تصوریست که عقلش نمیکند تصدیق 14 
 6- ملاحتی که ترا در جه  زنــــخدانست بکنه آن نرسد صد هزار فکر  عـمیق 15 
 7-  کجاست اهل دلی تا کند دلالــت خیر  که ما بدوست نبردیم ره بهیچ  طریق 16 
 8-  اگر چه موی میانت بچون مــنی نرسد  خوشست عقیق است اشک من چه عجب 17
 9-  اگر برنگ عقیق است اشـک من چه عجب  که مهر خاتم چشم من است همچو عقیق 18 
 10-  بخنده گفت که حافظ غلام طبــع توام  ببین که تا بچه حدم همی کند تحقیق 19 
شناسه زنجیره
زنجیره حافظ و رفیق دو گوشه از روابط پر فراز و نشیب حافظ است با شاه شجاع طی 30 سال آشنائی  آندو با هم.

طبقه بندی
شمه ای از رفاقت حافظ با دلبر مه چهره اش جلال الدین شاه شجاع ابوالفوارس
دهة 770 هجری قمریسیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM             فاطمه سهرابی
انتشار 19/10/1394 ش / 28/03/1437 ق /  8/1/2016 سه پنجم