زنجیرهسَلا̊مُ ا̊لَلهَ ما کِر اَللَیا̊لی وَ جاوِ̊بت̊ المَثانی و اَ̊لمِثا̊لی(زنجیره درخت مسواک)

سَلا̊مُ ا̊لَلهَ ما کِر اَللَیا̊لی وَ جاوِ̊بت̊ المَثانی و اَ̊لمِثا̊لی(زنجیره درخت مسواک)

2,138تعداد نمایش:
1395/05/27تاریخ:
علی وادی الاراک و مـــن علیها
 غزل525سودی [سلام الله ما کـر اللیالی] و جاوبت المثانی  و الـمثالی
 2- [علی وادی الاراک و مـن علیها] و دار با للوی فوق الــرمالی
 3- [دعا گوی غریبان جــــهانم] وادعو بالتواتر و   التـــوالی
 4- بهر منزل که روی آرد خدایا نگه دارش بحفظ   لایــزالی
 5- منال ایدل که در زنجیر زلفـش همه جمعیت است آشفته  حالی
 6- امـوت صبابة یالیت  شعری متی نطق البشیر عن الوصالی
 7- فحبک راحتی فی کــــــل حین و ذکرک مونسی فی کل حالی
 8- سویدای دل مــن تا  قیــــــامت مباد از سوز و سودای تو  خالی
 9- کجا یابم وصال چون تــــو شاهی من بد نام رند لا   ابــــالی
 10- ز خطت صد جمال دیـــگر  افزود که عمرت باد صد سال   جلالی 10 
11- برآن نقاش قدرت آفـرین باد که گرد مه کشید از خط  هلالی 11 
 12- تو می باید که باشی و رنه   سهلست زیان مایة جاهی و  مـــالی 12 
 13- خدا داند که حافظ را غرض چیست و علم الله حسبی من سئوالی 13 
 غزل531سودی اتت روانح رندالحمی و زاد غرامی [من المبلغ عنی الی سعاد ســلامی] 14 
 2- پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت  فدای خاک در دوست باد جان گرامی 15 
 3- [بیا بشام غریبان و آب دیــدة ما بین] بسان بادة صافی در آبگینة  شــامی 16 
 4- وان رغبت بخلد و صرت ناقص  عهد فما تطیب نومی و ما استطاب منامی 17 
 5- [اذا تغرد عن دی الاراک طائر خـــیر] فلا تغرد عن روضها انین حــمامی 18 
 6- بسی نماند که روز فراق یار  سرآید رایت هضبات الحمی قیام خیــامی 19 
 7- خوشادمی که درآیی و گویمت بسلامت قدمت خیر قدوم نزلت خیر   مقامی 20 
 8- امید هست که زودت ببخت نیک ببینم تو شاد بفرماندهی و من  بـــغلامی 21 
 9- من ارچه هیچ ندارم سزای صبحت  شاهان ز بهر کار ثوابم قبول کن بـــغلامی 22 
 10- بُعدَت̊ مِنک و قَدَ صَرِت̊ ذائبا  کهلالی اگر چه روی چو ماهت ندیده ام بتمامی 23 
 11- چو سلک در خوشابست نظم تو حافظ  که گاه لطف سبق میبرد ز نظم  نظامی 24 
درحضور اندیشه
هرچند حافظ سرودهای خود را تحت عنوان دفتر اشعار معرفی کرده ولی برازنده ترین نام برای آن [دفتر اسرار است] خود او هم به این امر معترف است و بارها و بارها از اسرار و سر، رموز و رمز و سربسته گویی سخن گفته در دو غزل فوق هم رمزی نهفته است زیرا غزل 525 سودی اواخر سال 765ق/742ش/1363م که شجاع شتابان از شیراز می گریزد و بسوی ابرقو می رود و حافظ می نویسد [علی وادی الاراک و من علیها] و و غزل 531 اواخر نیمه اول سال 767ق/744ش/1356م که شجاع آهنگ بازگشت از کرمان به شیراز را می نماید می نویسد [اذا نعود عن دی الاراک طائیر خیر] از این دو مصرع که بگذریم هر دو غزل بصورت ملمع سروده و مخاطب هر دو فقط  شجاع است و فاصله سرودن آندو حدوداً 5/1 سال است آیا چنین سروده هائی اتفاقیست آیا حافظ نمی خواهد به شجاع بفهماند دوستی که ترا با آن سروده بدرقه کرده یا همان سروده و کلمات هم به استقبالت می آید یا به او بفهماند من ترا هم در شکست همراه بودم وهم در پیروزی.
از وادی الاراک که بگذریم اجزاء مشابهی در دو غزل می یابیم که در زیر مقایسه می کنیم 
1-سلام الله ماکر  الیالی مصرع اول بیت 1 غزل 525
1-من المبلغ عنی الی سعاد سلامی غزل 531
ملاحظه می فرمائید هر دو غزل با سلام مطرح میشوند
2-مصرع اول بیت 2 غزل 525 علی وادی الاراک و من علیها
2-مصرع اول بیت 5 غزل 531 اذا تعزدعن دی الاراک طائر خیر
و اما میرسیم به جان کلام و سند بلا انکار ادعا:
3-مصرع اول بیت 3 غزل 525 دعاگوی غریبان جهانم
3-مصرع اول بیت 3 غزل 531 بیا به شام غریبان و آب دیده ما بین
و این غریبانی که در مصرع اول بیت 3 هر دو غزل آمده آیا اتفاقی است آیا حافظی که در زمان سرودن غزل 50 ساله و استاد مسلم علم و حکمت است اتفاقی می سراید؟ در باور  من نمی گنجد که چنین سروده ای از جانب ابر قدرت غزل اتفاقی بوده باشد کمترین گمان من اینست که میخواهد به شجاع بفهماند [سویدای دل من تا قیامت مباد از سوز و سودای تو خالی] من چه در پیروزی و چه در شکست چه در زیر خاک و چه در روز قیامت با تو هستم .
توضیح پیرامون طائر خیر  بنقل از شرح سودی علیه الرحمه  بر حافظ: در مناطق عرب نشین هرگاه مسافری از خانه خارج و در مقابل دَرِ خروجی از مقداری پرنده  باشد و به پرواز درآیند اگر بسمت راست پرواز کند  پرنده خیر و اگر به سمت چپ پرواز کند پرنده شر گفته میشود.
شناسه زنجیره
غزل 525 سودی اواخر سال 765ق/742ش/1363م که شجاع شتابان از شیراز گریخته به ابرقو رفته سروده شده و غزل 531 سودی نیمة اول سال 767ق/744ش/1365 که شجاع تصمیم گرفته بسوی شیراز برای بازپس گیری فارس از سلطان محمود و اربابان بی مروت جلایری او حرکت کند سروده شده علی رغم اینکه حدود 18 ماه فاصلة سرودن دو غزل می باشد تشابهات عجیب و غریب بین دو غزل مشاهده میشود که میتوان آنرا بحاسب  تردستی فوق بشری حافظ گذاشت
طبقه بندی
زنجیرة مسواک/ فصل حافظ- شجاع/فصل حافظ- محمود/بخش غزلیات شجاع درکرمان

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM    فاطمه سهرابی
انتشار 27/05/1395 ش / 14/11/1437 ق /  17/08/2016 سه پنجم