زنجیرهاَگَرْ بهِ مَذهَبْ تُو خُونْ عاشِق اَستْ مُباحْ صَلاحِ ماهَمِه آنَستْ کانْ تُو راستْ صَلاحَ (زنجیره شجاع سنگددل و خونخوار)

اَگَرْ بهِ مَذهَبْ تُو خُونْ عاشِق اَستْ مُباحْ صَلاحِ ماهَمِه آنَستْ کانْ تُو راستْ صَلاحَ (زنجیره شجاع سنگددل و خونخوار)

1,335تعداد نمایش:
1394/04/22تاریخ:
ای نازنین پسرتوچه مذهب گرفته ‌ایدهان شهد تو داده رواج آب خضر شجاع تو شاهنشاه ایرانی و حق توست که از دیگر شاهان باج باستانی زیرا: چشم تو،چین زلف تو،سفیدی صورت تو،سیاهی موی تو،دهان شیرینی تو،آب دهان تو،قد سرو تو،کمر باریک تو،چنین و چنین و چنین است و من عاشق تو شدم اما تو بسیار سنگدلی و من دلی در سینه چون شیشه دارم که تو آنرا [همی شکنی] و آنرا هیچوقت هم علاج [همی نکنی] 

غزل111سودی  1- تویی که برسر خوبان کشوری چون تاج  سِزَد اگر زِ همه دلبران ستانی باج
 2-  دو چشم شوخ تو بر هم زده خطا وحبش  به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج
 3-  بیاض روی تو روشن چوعارض رخ روز  سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج
 4-  دهان شهد تو داده رواج آب خضر  لب چوقند تو برد از نبات مصر رواج
 5-  از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت  که ازتودرد دل ای جان نمی رسدبه علاج
 6-  چرا همی شِکنی جان من زِ سنگ دلی  دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج
 7-  لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است  قدتوسرو ومیان موی وبر به هیات عاج
 8-  فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی  کمینه ذره خاک در تو بودی کاج
شجاع هرچند عشاق تو هستم ولی بسیار سنگدل و خونخواری اگر رسم عاشقی اینست که خون عاشقت بر تو مباح باشد چون عاشق تو هستم هر چه تو صلاح میدانی، تو بسیاز زیبا ولی بسیار سیه فکری آنقدر مرا آزار دادی که مانند آبشار نیاگارا گریه می کنم  و هیچ شنا گری جرأت شنا در آنرا ندارد سخنان  تو برایم چون آبست وجود من چون خاک، بسیار سیه فکر و نیرنگباز هستی.
 غزل112سودی  1-اگربه مذهب تو خون عاشق است  مباح  صلاح ماهمه آنست کان تو راست صلاح
 2-  سواد زلف تو بنمود جاعل  الظلمات  بیاض روی تو بگشود  فالق الاصباح 10 
 3-  ز دیده ام شده یک چشمه در کنار روان که آشنا نکند در میان آن ملاح
11 
 4-  که آشنا نکند در میان آن ملاح  وجود خاکی ما را  ازوست لذت راح 12 
 5-  ز چنگ زلف کمندت کسی نیافت نجات  نه از کمانچه  برو و تیر چشم نجاح 13 
6-   صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو هرگز  زرند وعاشق ومجنون کسی نجست فلاح 14 
 7-  نداد لعل لبت بوسه به صدتلبیس  نیافت کام دلم زو به صد هزار الحاح 15 
 8-  پیاله چیست که با یاد تو کشیم مدام  و نحن نشرب شربا کذلک القداح 16 
 9-  دعای جان توورد زبان حافظ باد  مدام تا که  بود متصل مسا و صبا 17 
در اینکه دو غزل 111 و 112 در یک زمان و پیرامون [راندن]  حافظ از سوی شجاع سروده شده و حافظ با دو حرف ج و ح بنحوا حسن هنرنمائی نموده تردید نیست. اما آیا غزل 44 همزمان با آن دو غزل است یا نه تردید هست ولی مسلم است که این غزل هم در دوران [راندن] حافظ سروده شده و با غزل 37 سودی مرتبط است.
 غزل44سودی  1- بْاغِ مّراچِهْ حْاجَتِ  سَرْوُ و صِنُوبَرْ اَست  شِمْشادِ خْانِهْ پَرْوَرِ مْا اَزْ  کِهْ کَمْتَرْ اَسْت 18 
 2-  ای نازنین پسرتوچه مذهب گرفته ‌ای  کت خون ما حلالتر از شیر مادر است 19 
 3-  چون  نقش غم ز دور ببینی شراب خواه  تشخیص کرده‌ایم و مداوا مقرراست 20 
 4-  از آستان پیر مغان سر چرا کشیم  دولت در آن سرا و گشایش درآن در است 21 
 5-  در راه ما شکستهدلی میخرندو بس  بازارخود فروشی از آن راه دیگر است 22 
 6-  دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت  امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است 23 
 7-  یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب  کز هرزبان که می‌شنوم نامکرر است 24 
 8-  باز آ که در فراق تو چشم امیدوار  چون گوش روزه دار بر الله اکبر است 25 
 9-  شیرازو آب رکنی و آن باد خوش نسیم  عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است 26 
 10-  فرق است از آب خضر که ظلمات جای اواست  تا آب ما که منبعش الله اکبر است 27 
 11-  ما آبروی فقرو قناعت نمی ‌بریم  با پادشه بگوی که روزی مقدر است 28 
 12-  حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو  کش میوه دلپذیرتراز شهد و شکر است 29 

کلمات مشترک بین سه غزل بسیار است اما مصرع اول بیت 9 و مصرع اول بیت 19 با هم وجه مشترک  دارند ولی دلیل همزمانی نمی شود ولی هر سه غزل پیرامون راندن حافظ از سوی شجاع است که انهایه گردآوری و تحت عنوان غزلیات [دوران راندن] منتشر خواهند شد انشااله....

سیاوش ایزدی           WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM         فاطمه سهرابی
انتشار        22/4/94 ش / 26/9/1436 ق  / 13/7/2015 م       سه چهارم