زنجیرهای هُدهُد صَبا به سَبا می‌فرستمت بنگرکه از کجا به کجا می‌فرستمت(زنجیره غایب از نظر)

ای هُدهُد صَبا به سَبا می‌فرستمت بنگرکه از کجا به کجا می‌فرستمت(زنجیره غایب از نظر)

1,345تعداد نمایش:
1394/10/17تاریخ:
هد هد صبا که حافظ او را می فرستد کلوحسن نماینده اهالی شیراز است که باید بکرمان برود و از شجاع بخواهد به شیراز بیاید و حافظ تأکید می کند شجاع بشتاب به شیراز بیا که زمینه مساعد است پیروز خواهی شد و برای استقامتت اسب و قبا می فرستم.
 غزل95سودی 1-ای هُدهُد صَبا  به سَبا می‌فرستمت  بنگرکه از کجا به کجا  می‌فرستمت
 2-  حیف است طایری چوتو در خاکدان غم  زین جا به آشیان  وفا می‌فرستمت
 3-  در راه  عشق  مرحله  قرب و بعد نیست  می‌بینمت عیان و دعا  می‌فرستمت
 4-  هـر صبح و شام  قافله‌ای از دعای خیر  در  صحبت شِمال و صبا می‌فرستمت
 5-  ای غایب از نظر که شدی همنشین دل  می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت
 6-  تا لشکر غمت نکند  ملک دل خـراب  جان عزیز خود بنوا می فرستمت
 7-  تا  مطربان ز شوق  منت آگهی  دهند  قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت
 8-  ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت  با  درد  صبر کن که دوا می‌فرستمت
 9-  درروی خود تفرج  صنع خدا بکن  کاینه  خدای  نما می فرستمت
 10-  حـافظ سرود مجلس ماذکر خیر توست  بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت 10 
غایب از نظری که حافظ او را بخدا می سپارد شاه شجاع شکست خورده و بکرمان گریخته است که حافظ قدرتمندانه میگوید اگر لازم باشد سوی هاروت بابلی میرود تا او را از کرمان به شیراز بیاورد: 
 غزل96سودی  1-ای غایب از نظر به خدا می سپارمت  جانم بسوختی و به دل دوست دارمت 11 
 2-  تا دامن  کفن نکشم  زیر پای خاک  باور مکن دست ز دامن بردارمت 12 
 3-  مِحراب ابروان  بنما تا  سحر گهی  دست دعا  برآرم ودرگردن  آرمت 13 
 4-  گر بایدم شدن سوی هاروتِ بابِلی  صد گونه جادویی بکنم  تا بیارمت 14 
 5-  بارم ده از کرم  بر خود تا  به سوز دل  در  پات دم به دم گُهر از دیده بارمت 15
 6-  صد جوی آب  بسته ام از دیده در کنار  بر بوی  تخم  مهر که بردل بکارمت 16
 7-  خونم بریخت وز  غم هجرم  خلاص داد  منت پذیر غمزه خنجر گذارمت 17 
 8-  خواهم که پیش میرمت  ای بی وفا طبیب  بیمار باز پرس که در انتظارمت 18 
 9-  حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع  توست   فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت 19 
در غزل 282 که به احتمال قوی چند ماه قبل از دو غزل فوق نوشته شده پیکی از شیراز به کرمان می رود و حافظ از او میخواهد چگونه برود، چه کند و چه خبرهای خوشی از عالم اسرار بیاورد: 
 غزل282سودی  ای صبا نکهتی از خاک ره یار  بیار  ببر اندوه دل و مژدة دلدار بیـــار 20 
 2-  نکتة روح فزا از دهن یــار  بگو  نامة خوش خبر از عالم [اسرار بیار] 21 
 3-  گردی از رهگذر دوست بگوری رفیب  بهر آسایش این دیدة خونبار بـیار 22 
 4-  خامی و ساده دلی شیوة جانبازان  نیست خبری از بر آن دلبر عیار بیــــار
23 
 5-  تامعطرکنم از لطف نسیم تو مشام  شمة از نفحات نقس یار بیــــار 24 
 6-  بوفای تو که خاک ره آن یار   عزیز  بی غباری که پدید آید از اغیار   بیار 25 
 7-  روزگاریست که دل چهرة مقصود  ندید  ساقیا آن قدح آینه کردار  بـــیار 26 
 8-  شکر آنرا که تودر عشرتی ای مرغ چمن  باسیران قفس مژدة گلزار  بـــــیار 27 
 9-  کام جان تلخ شدازصبر که کردم بی   دوست  عشوة ز آن لب شیرین شکر بار  بیار 28 
 10-  دلق حافظ بچه ارزد به میش رنگین  کن  وانگهش مست خراب از سر بازار  بـیار 29 
طبقه بندی زنجیره
زنجیره غزلیات رابطه اسرار آمیز حافظ با شجاع
سال 766  هجری قمری

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM             فاطمه سهرابی
انتشار 17/10/1394 ش / 26/03/1437 ق /  6/1/2016 سه پنجم