زنجیرهاَگَر̊ غَم̊ لَشکَر̊ اَنگیزَد̊ کِه خُونِ عاشِقان̊ ریزَد̊ مَن و ساقی بِهَم̊ سازیم̊ وبُنیادَش̊ بَراَندازیم̊ (زنجیره لشکر غم)

اَگَر̊ غَم̊ لَشکَر̊ اَنگیزَد̊ کِه خُونِ عاشِقان̊ ریزَد̊ مَن و ساقی بِهَم̊ سازیم̊ وبُنیادَش̊ بَراَندازیم̊ (زنجیره لشکر غم)

1,175تعداد نمایش:
1395/04/03تاریخ:
 غزل426سودی  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر  اندازیـم  فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در  اندازیم
 2-  اگر غم لشکر انگیرذ که خون عاشقان  ریزد  من و ساقی بغم تازیم وبنیادش  برانـــدازیم
 3- شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح  ریـــزم نسیم عطر گردانرا شکر در مجمر انــــدازیم
 4- درد دستت رودی خوش بگو مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان  سراندازیم
5-
صبا خاک وجود ما بدان عالی  جناب  انداز
بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر انـــدزیم
 6- یکی از عقل میلافد یکی طامات  مــی بافد بیا کین داوریها را به پیش داور انـــــدازیم
 7- بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما  بمـــیخانه که از پای خمت روزی بحوض کوثر اندازیم
 8- سخندانی و خوش خوانی نمیورزند در  شیراز بیا حافظ که تا خود را بملک دیگر  انـدازیم
 غزل207سودی

آن کیست کزروی کرم با من وفاداری  کند برجای بد کاری چومن یکدم نکوکاری  کند
 2-  اول ببانگ چنگ و نی آرد بدل پیغام    وی  وانگه  بیک  پیمانه  می با من  وفاداری  کند  10 
 3-  دلبر که جان فرسوده ازو کام دلم نگشود  ازو  نومید  نتوان  بود ازو  باشد  که دلداری  کند 11 
 4-  گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من  بوده   ام  گفتا  منش  فرموده ام  تا با تو  طراری   کند 12 
 5- پشمینه پوش تند خود از عشق نشنیدست بو  از مستیش رمزی بگو تا ترک  هشیاری   کند  13 
 6-  چون من گدای بی نشان مشکل بودیاری چنان  سلطان  کجا  عیش  نهان  با رند بازاری  کند   14 
 7-  زان طره پرپیچ وخم سهلست اگر  بینم  ستم  از بندو زنجیرش چه غم هرکس که عیاری کند   15 
 8-  شد لشگر غم بیعدد ازبخت میخواهم  مدد  تا فخردین عبدالصمد باشدکه غمخواری کند  16 
 9-  با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن  آهنگ  او  کان  طره  شبرنگ  او  بسیار   مکاری    کند  17 
بستر تاریخی

غزل 426  و 207 زمانی سروده شده اند که دشمنان حافظ متحد و منسجم شده شجاع را همسو خواجه توران هم کم وبیش به آنها متمایل شده لذا به این مجموعه می کوید:
  شد لشکر غم بی عدد از بخت می خواهم مدد  تا فخر الدین عبد الصمد باشد   که غمخواری  کند  
و اگر آن [ لشکر غم بی عدد]  حمله کند حافظ بی کار نمی نشیند و :
  اگر غم لشکر انگیزد که خون حافظان ریزد  عاشق و ساقی بغم تازیم و بنیادش براندازند  
درحضور اندیشه
برای پی بردن به مفهوم کلی غزیده  ابتدا باید مطالب مربوط به غزل 426 و 207 را مطالعه نمود در اینجا فقط می توان گفت زنجیره مربوط به سلسله سرودهای حافظ بر لب بحر فنا و تلاش مرگ وزندگی او برای نرفتن به درون بحر فنا می باشد.
شناسة زنجیره
[زنجیره لشکر غم] اواسط سال 770ق/747ش/1368م زمانیکه حافظ می گوید [دلبر که جان حافظ را فرسوده ولی حافظ نمی خواهد از او نومید باشد] به  دنبال کسی می گردد که در حق او کرم نموده تا تواند لشکر غم را ریشه کن و گل افشانی کند سقف را بشکافد و زندگی نویی را طرح بریزد.
خلاصه: زنجیره لشکرکشی غم بر علیه حافظ و اقداماتی که او بکمک ساقی برای ریشه کنی غم می نماید.
طبقه بندی زنجیرة
زنجیرة لشکر غم/ فصل حافظ- شجاع/ حافظ بر لب بحر فنا/ حافظ یار حلاج است ولی حلاج نیست که بردار رود
اواسط سال 770 هجری قمری


سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM    فاطمه سهرابی
انتشار 03/04/1395 ش / 18/09/1437 ق /  23/06/2016 سه پنجم