زنجیرهسَحَرَم̊ هاتِفِ میخانِه بِدُولَت̊ خواهی گُِفت̊ باِزای کِه دِیرینِه ایِن̊ دَر̊̊گاهی(زنجیره با ادب باش)

سَحَرَم̊ هاتِفِ میخانِه بِدُولَت̊ خواهی گُِفت̊ باِزای کِه دِیرینِه ایِن̊ دَر̊̊گاهی(زنجیره با ادب باش)

1,941تعداد نمایش:
1395/05/26تاریخ:
رندان قلندر ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
 غزل550سودی سحرم هاتف میخانه بدولت خـــواهی گفت بازای که دیرینه این  درگاهی
 2- همچو جم جرعة می کش که ز سر ملکوت پرتو جام جهانبین دهدت  آگــاهی 
 3- بر در میکده،رندان قلنــدر، باشند که ستانند و دهند افسر شـاهنشاهی
 4- خشت زیر سر و برتارک هفت  اختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
 5- سرما و در  میـــخانه که طرف   بامش بفلک بر شده دیوار بدین کوتــاهی
 6- با گدایان در میکده ای سالــــک  راه بادب باش گر از سر خدا  آگــاهی
 7- اگرت سلطنت فقــــر ببخشند  ای دل کمترین ملک تو از ماه بود تا  ماهی
 8- قطع این مرحله بی همرهی خضر   مکن ظلماتست بترس از خطر  گمــراهی
 9- حافظ خام طمع شرمی ازین قصه  بدار عملت  چیست  که مزدش دو جهان  میخواهی
 10- تودر فقر ندانی زدن از دست  مـده مسند خواجگی و  مجلس  توران  شاهی 10 
 غزل54سودی رُوضِهْ  خُلْدْ  بَرْینْ  خَلْوَتِ دَرْویشْانْ  اَسْت مْایِهْ  مُحْتَشَمْی  خِدْمَتِ  دَرْویْشْانْ   اَستْ 11 
 2- مْایِهْ  مُحْتَشَمْی  خِدْمَتِ  دَرْویْشْانْ   اَستْ فتح  آن  در نظر  رحمت درویشان   است 12 
 3- قصر فردوس که رضوانش به دربانی  رفت منظری از چمن  نزهت  درویشان    است 13 
 4- آن  چه  زر می‌شود  از پرتو آن قلب  سیاه کیمیاییست که درصحبت درویشان   است 14 
 5- آن  که  پیشش  بنهد  تاج  تکبر   خورشید کبریاییست که درحشمت درویشان   است 15 
 6- دولتی  را  که  نباشد  غم از  آسیب  زوال بی تکلف   بشنو   دولت  درویشان  است 16 
 7- خسروان    قبله    حاجات    جهانند  ولی سببش  بندگی  حضرت  درویشان   است 17 
 8- روی  مقصود که  شاهان  به دعا  می‌طلبند مظهرش    آینه  طلعت  درویشان    است 18 
 9- از کران تا  به کران  لشکر  ظلم است ولی از ازل  تا  به ابد  فرصت درویشان است 19 
 10- ای توانگر مفروش  این همه  نخوت  کـه ترا سر و زر  در  کنف همت درویشان  است 20 
 11- گنج قارون که  فرو  می‌شود از قهر هنوز خوانده باشی که هم ازغیرت درویشان   است 21 
 12- من غلام   نظر  آصف عهدم  کو را  صورت  خواجگی و  سیرت  درویشان  است 22 
 13-  حافظ ار  آب   حیات   ازلی می‌خواهی  منبعش خاک  درخلوت  درویشان  است 23 
درحضور اندیشه
نظر شمادر مورد دو غزل فوق چیست؟ در غزل 54 حافظ می گوید خواجه جلال الدین تورانشاه [صورت خواجگی و سیرت درویشی دارد] اما در غزل 550 به او میگوید [خواجه جلال الدین تورانشاه خام طمع! شرمی از قصه درویشی بدار] کدام درست است دراینکه تورانشاه صورت خواجگی دارد که بحثی نیست ولی سیرت درویشی دارد یا ندارد ، باید شرمنده باشد یا سربلند ؟
پایگاه زنجیره را یافته و به خوانندگان عرضه میکند امیدوارست علاقمندان پاسخ آنرا هرچند برایشان دشوار است .بقدر مقدور تهیه و ارسال فرمایند اظهار نظر شما به هر صورت که مایل باشید منتشر خواهد شد.

26/05/95ش/13/11/1437ق/16/08/2016م


 سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM    فاطمه سهرابی
انتشار 26/05/1395 ش / 13/11/1437 ق /  16/08/2016 سه پنجم