غزیده6-جَمالِ، چِهرهِ تأییدْ، شِیخ اَبُواِسحاقْ کهِ مُلَکْ دَر قَدَمَش زِیبْ بوستانْ گیرَد

6-جَمالِ، چِهرهِ تأییدْ، شِیخ اَبُواِسحاقْ کهِ مُلَکْ دَر قَدَمَش زِیبْ بوستانْ گیرَد

1,070تعداد نمایش:
1394/04/02تاریخ:
بازدیدکنندگان محترم
خواجه محمد شمس الدین حافظ فرموده [رندی های مرا فهم کنید و فارسی دری بدانید] در این صورت تکلیف 10 غزل با 83  بیت، 1 قصیده با 43 بیت و یک رباعی با 2 بیت و در مجموع 128 بیت برای همیشه روشن میشود. بر شما مبارک باد
غزل115سودی7بیت  1-دی پیر می فروش  که ذکرش به خیر باد  گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد  
غزیده پیرمی فروش  7- حافظ گرت زپند حکیمان ملالت است  کوته کنیم  قصه که عمرت دراز  باد  
حافظ به اسحاق پند حکیمانه می دهد ولی او بسیار دُژَنم و نَژَند  است
 غزل116سودی11بیت  1- شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد   زدیم برصف رندان و هر چه بادا باد  
 غزیده پیرمی فروش  11- قدح مگیر چوحافظ مـگر به ناله چـنگ  که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد  
حافظ در شکست مرگبار اسحاق با او همدردی می کند
 غزل117سودی8بیت  1-دوش آگـهی ز یار سفر کرده داد باد  من  نیز دل به باد دهم هر چه باد باد  
غزیدة زنده رود باغکاران   8-حـافظ نـهاد نیک تو کامـت بر آورد  جانها  فدای  مردم  نیکو  نـهاد بـاد  
حافظ می گوید دیشب باد از اصفهان آمد و اخباری از اسحاق آورد
غزل118سودی7بیت  1-روز وصل دوستداران یاد باد  یاد باد آن روزگـاران یـاد بــاد  
 غزیدة زنده رود باغکاران  7-راز حافظ بعد از این ناگفته ماند  ای دریـغ آن  رازداران یـاد بــاد  
حافظ از اینکه اسحاق در شیراز نیست افسوس میخورد
غزل119سودی8بیت  1-  جمالت آفتاب هـر نظر باد  ز خوبی روی خوبت خوبتر بـاد  
غزیدة زنده رود باغکاران  8-  به جان مشتاق روی تـست حافظ  تو را بر جان مشتاقان نظر بـاد  
حافظ در شیراز مشتاق دیدار اسحاق است
غزل121سودی7بیت    1-  تنت به ناز طبیبان نیازمند مــباد  وجـود  نـازکت آزرده گـزنـد  مـباد  
غزیدة اسحاق دُژَنم ونَژَند  7-شفا ز گفته شکر فشان حـافظ جو  که حاجتت به علاج  گلاب و قند مباد  
حافظ طبیب نیست [گفته شکر فشان دارد] فکر می کند کمر شکسته اسحاق را درمان می کند
غزل212سودی8بیت   1- حسن تو همیشه در فزون باد  رویـت همه ساله لاله گـون باد  
غزیدة  اسحاق دُژَنم و نَژَند  8-لعل تو که  هست  جان حافظ  دور از لب هر خسیس و دون باد  
حافظ می داند که لب لعل اسحاق سرانجام آغشته بخون توسط امیر مبارز گدا خواهد شد
غزل123سودی7بیت   1- خسروا گوی فلک در خم چوگان تو بـاد  ساحت کون ومکان عرصه میدان تو باد  
غزیده خسرودادگر   7- حافظ خسته  با خلاص ثنا خوان تـو شد  لطف عام تو شفا بخش ثنا خوان تو باد  
حافظ مخلصانه اسحاق شکست خورده را ثنا میگوید
غزل275سودی8بیت  1- دادگرا تـرا فلک جرعه کش پـیاله بــاد  دشمن دلسیاه تو غرقه بخون چو لاله بـاد  
غزیده خسرودادگر  8-حافظ تو در این غزل حجت بندگی  بداد  لطف عبید پرورت شاهد این قبـاله  بــاد  
حافظ اسحاق را خسرودادگر،  امیر مبارز را خسیس و دلسیاه می داند
غزل276سودی11بیت  1- تنـم ز رنــج فــراوان دمــی نیاساید  دلم زانده بیحـد هــمی بـفرسایــد  
غزیده اسحاق خطاکرد  11-غمی نباشد از آن که خدای عـزوجـل  دری نـبـندد تا دیگـری بنـگاشیــد  
حافظ از شکست اسحاق تنش رنجور و دلش فرسوده شده ولی ناامید نیست

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM         فاطمه سهرابی
     تاریخ انتشار 02/04/1394 ش / 06/08/1436 ق /  23/6/2015 م  سه چهارم 
غزل277سودی8بیت  1- گفتم که خظا کردی و تدبیر نه این بود  گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بـود  
غزیده اسحاق خطاکرد  8- گفتم که ز حافظ بچه موجب شدة دور  گفتا که همه وقت مرا داعیه این بــود  
حافظ و دیگران به اسحاق گفته اند که خطا میکنی ولی او اعتنا نکرده
بخش اول-8بیت  1- سپـیده دم که صَبا بوی لطف جان گیَرد  چـمن ز لـطف هوا  نکُته بر جَنان گیرد  
قصیده برای اسحاق  8- چه پرتوست که نور چراغ صبح دهد  چه شعله است که در شمع آسمان گیرد  
حافظ می گوید که اگر اسحاق به شیراز بازگردد آنجا از بهشت هم برتر خواهد شد
بخش دوم-7بیت  1- خــیال شاهی اگر نیست در سر حـافظ  چــرا بتیغ زبان عرصـهء جهان گیرد  
قصیده برای اسحاق  7-  چو شمع هرکه بافشای راز شد مشغول  شـبـش زبانهء مقراض در زبـان گیرد  
حافظ باید شاه داشته باشد امیر سلطان نمیخواهد
 بخش سوم- 7 بیت  1- کجاست ساقی مهروی من که از سر مهر   به نیم مست خودش ساغرگران گیرد  
قصیده برای  اسحاق  7- چراغ دیـدهء محمود شـه که دشـمـن را  ز بــرق تیغ وی آتش بده زبان گیرد  
حافظ به دودمان محمود شاه  اینجو تا پس از مرگ اسحاق وفادار ماند
بخش چهارم-7بیت   1- [باوج ماه] رسد موج خون چو تیغ کشد  [بتیر چرخ] برد حمله چون کمان گیرد  
قصیده برای اسحاق  7- مــلالتی که کــشیدی سعادتی دهـدت  [که مشتری] نسق کار خود از آن گیرد  
حافظ با آدمکشی هرچه بیشتر توسط اسحاق شکست خورده اش موافق است
بخش پنجم-7بیت  1- از امــتحان تو  ایام را غرض اینست  که از صفای ریاضت دلت نشان گیرد  
قصیده برای اسحاق  7-ز لطف غیب بسختی رخ از امید متاب  که مغز نغز مکان اندر  استخوان  گیرد  
حافظ مانند مادری که به پسر مردود شده اش می گوید [عیب ندارد پایه ات قوی میشود] دلداری میدهد
بخش ششم-7بیت   1-  شـکرکمال حلاوت پس از ریاضت یافت  نخست در شکن تنگ از آن مکان گیرد  
قصیده برای اسحاق  7-  سر ملوک سخن حافظ است ازآن هر دم  بذوالفـقار سخن عـرصهء بــیان گیرد  
حافظ شاهنشاه سخن و فاتح میادین جنگ با آل مظفر است
بخش هفتم-2بیت   1- اگر چه حضم تو گـستاخ می رود حـالی  تو شاد باش که گستاخیش عـنان گیرد  
قصیده برای اسحاق  2- سر ملوک سخن حافظ است از آن هردم  بـذوالفقار سخن عـرضه بــیان گـیرد  
حافظ نگذاشت خضم اسحاق عنان گیرد او را کور و زندانی کرد
رباعی1بنیادی  1-در سنبلش آویختم از روی نیاز  گفـتم من سودا زده را چـاره بـساز  
در سنبلش آویختم  2-گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار  در عیش خوش آویز نه در عمر دراز  
حافظ با اسحاق بخاطر  خطاهایش گلاویز شدهسیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM         فاطمه سهرابی
     تاریخ انتشار 02/04/1394 ش / 06/08/1436 ق /  23/6/2015 م  سه چهارم