جلد اولهم وطن دانشمندی برای پایگاه یادداشتی بشرح زیر ارسال فرموده اند

هم وطن دانشمندی برای پایگاه یادداشتی بشرح زیر ارسال فرموده اند

1,035تعداد نمایش:
1394/04/23تاریخ:
با سلام. شاعران سنی مذهب همچون خاقانی هم از مهدی و دجال سخن گفته اند و این مورد دلیلی بر تشیع ایشان نمی شود. ناصر خسرو و دیگر اندیشمندان اسماعیلی مذهب نیز از قائم و دجال بسیار سخن گفته اند و البته آنها هر امامی را قائم می دانند.پس نمی توان قضاوت کرد که حافظ اثنی عشری مذهب بوده است، اگر بوده می توانسته مانند خواجوی کرمانی علناً تشیع خود را آشکار کند. نکته دیگر این است که حافظ از اشعار نزاری قهستانی اسماعیلی مذهب (720-645هجری) بهره ها گرفته است که در مقدمه کلیات این شاعر نمونه هایی آمده است.
همون محترم
طرح جدی مذهب حافظ به عنوان شیعه اثنی عشری در این پایگاه متکی به همان یک بیت: صوفی دجال فعل.................نمی باشد.
در پایگاه فصلی گشوده شده به نام مذهب خواجه حافظ که سروده های مربوطه در آن گرد آوری گردیده. چون نظر جنابعالی بسیار ظریف و جنبه عام دارد قریباً فهرست وار در حد یک برگ A4 سروده های مربوطه را برای مزید اطلاع شما و دیگران منتشر خواهم نمود.به امید غنای فرهنگی میهنمان.ایزدی

همانطور که در پاسخ موقت ملاحظه می فرمائید پی بردن به مذهب حافظ متکی به غزل 242 : بیا که مهدی دین پناه آمد نمی باشد. بلکه اسناد مذهب حافظ بر چند گونه اند:
الف: اسناد روشن و انکار ناپذیر: 1- حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه رهت بود همت شحنه نجف . 2- رباعی 23 : مردی ز کننده در خیبر بپرس. 3- رباعی قسام و بهشت و دوزخ آن عقده گشای.
ب : اسناد مبهم: این اسناد تا بدان حد ارزش دارند که هیچ یک از علاقه مندان به حافظ نتوانسته اند آنها را معنی و توضیح قانع کننده ای پیرامون آنهال بدهند.    1- گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب. 2- سرها بریده بینی بی جرم و بی جنات . 3-درا که در دل خسته توان درآید باز. 4- مژده این دل که مسیحا نفسی آید. 5- رباعی: این گل ز بر هم نفسی می آید. 6- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. 7- رباعی تو بدری و خورشید تو را بند است. 8- رباعی   امشب ز غمت میان خون خواهم خفت.
ج: اسنادی که دیدن آنها نیاز به روشنایی دارد در واقع باید با چشم اندیشه به آنها نگریست شامل تمام غزلیاتی که در آنها پیر خرابات [امام مهدی قائم(عج)] پیر طریقت [امام علی علیه السلام] و پیر مغان [حضرت رسول اکرم (ص)] می باشند.
د: اسنادی که وجود ندارند و نبودن آنها سند است در تمام دیوان حافظ یک بیت راجع به سه یار پیامبر اکرم (ص) دیده نمی شود یعنی حافظ که از تاریخ 3/10/754ق/ 17/08/732ش/08/11/1353 م تا 792ق/768ش/1389م به مدت 38 سال تحت لوای حکومت دودمان مظفر در شیراز زندگی کرده و اسناد انکار ناپذیر مذهب شافعی آنها در دست می باشد یک کلمه یافت نمی شود در حالیکه: 
ه: سال 777ق/754ش/1375م شاه شجاع تبریز را تسخیر ن نمود و فقط به مدت 4 ماه  در آنجا حضور داشت سلمان شاعر نامدار دربار ایلکانیان دو قصیده برای شجاع سرود که شجاع اولی را نپسندید اما دومی را تأیید کرد و در دومی این بیت دیده میشود:

 بیت8  عمر صلابت و بوبکر صدق و عثمان شرم  که در ممالک دین ذوالفقار حیدر زد  

که برای خوشایند شجاع اهل تسنن سروده مگر حافظ ک 38 سال با آل مظفر و در مرکز حکومتی آنها زندگی و با دربار آنها حشر و نشر داشت نمی توانست بسراید.
و: آیا یکی از دلایل نرفتن حافظ به دربار امیر مبارز و سلطان محمود پافشاری آنها به مذهب تسنن و ترویج جبری آن نمی تواند باشد؟ ولی حافظ با شجاع که فردی شرابخوار و پایبند دین و مذهب نبود علی رغم مخالفت های مفتیهای دربار حشر و نشر داشته و احتمالاً یکی از دلایل بردن او به پای چوبه دار را مذهب او می توان دانست.
ز: و  اما سندی که نعوذبالله حکم آیه ای از کلام الله را دارد.
   ماهم که رخش  روشنی  خور بگرفت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
 
   دلـها همه در چاه زنخدان انداخت  وانگه سرچاه را به عنبر بگرفت  
الله
محمد،علی،فاطمه،حسن،حسین
جلد اول مذهب حافظ

سیاوش ایزدی   
WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM    
   انتشار  12/ 7/1393  ش / 10/12/1435 ق  04/10/2014 م    سه چهارم