جلدهفتم(گلستان)10-عِشقَت رِسد بِه فَریاد گَر خُود بِسانِ حافظ قُرآن زِ بَر بِخوانی دَر چاردَه رَوایَت

10-عِشقَت رِسد بِه فَریاد گَر خُود بِسانِ حافظ قُرآن زِ بَر بِخوانی دَر چاردَه رَوایَت

1,148تعداد نمایش:
1394/05/22تاریخ:
ابیاتی از دیوان حافظ که مخاطب عام یا منظوری خاص دارند
غزل90سودی  بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم  و ز پیش سورة اخلاص دمیدیم و برفت 785ق/761ش/1383م 
بخشی از زنجیرة رحلت پادشه شجاع
غزل91سودی  ســاقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت  کــار چـراغ خلوتیان باز در گرفت 12/767ق/5/745ش/8/1366م 
غزل آخرین حلقه سلسله غزلیات کشتی نشته گانیم می باشد که یار [شجاع] به شیراز بازگشته
 غزل91سودی  زیــن قصه هفت گنبد افلاک پرصداست  کوتاه نظر ببین که سخن مختصر گرفت 12/767ق/5/745ش/8/1366م  
قصه ای که هفت گند افلاک از آن پرصداست پیروزی سریع شاه شجاع بر محمود و سلطان است
غزل92سودی  حــسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت  آری بـاتــفاق مـیتوان جهان گرفت 12/767ق/5/745ش/8/1366م  
کسی که حسنش به اتفاق ملاحتش جهان گرفت  شاه شجاع است با غزل 91 غزیده است
 غزل92سودی  مــی ده بجام زر که صبوح صبوحیان  چون پادشه به تیغ زرافشان جهان گرفت 12/767ق/5/745ش/8/1366م  
پادشاهی که جهان گرفت [پادشه شجاع است] که سلطان محمود را شکست و فراری داده است
غزل93سودی  نشـان یـار سفر کرده از که پرسم باز  که هـر چه گفت برید صبا پریشان گفت 766ق/744ش/1365م 
بگفته حافظ  یار سفر کرده شجاع شاه است که از برادرش محمود شکست خورده و گریخته 
 غزل93سودی  مـزن ز چون و چرا دم که بندة مقبل  قبول کرد به جان هر سخن که سلطان گفت 766ق/744ش/1365م  
سلطانی که هر سخن او را بجان باید قبول کرد خداوند تبارک و تعالی است
 غزل94سودی  خــاک ره آن یار سفر کرده بیارید  تا چـشم جهان بین کنمش جای اقامت 766ق/744ش/1365م  
غزل 93 و 94 مجموعاً  غزیدة [یار سفر کرده ] می باشند
 غزل95سودی  ای غایب از نظر که شدی همنشین دل  می گــویمت دعــا و ثنا میفرستمت 766ق/744ش/1365م  
غایب از  نظر شاه شجاع مستقر در ملک سباست [کرمان] که هدهد صبا باید به آنجا برود
 غزل95سودی  حـافظ سرود مجلس ما ذکر خیر تست  تعـجیل کن که اسب و قبا مـیفرستمت 766ق/744ش/1365م  
شجاع برای بازگشت به شیراز عجله کن 
غزل96سودی  ای غــایب از نظر بخدا مـیسپارمت  جــانم بسوختی و بدل دوست دارمت 766ق/744ش/1365م  
غزل 95و 96 مجموعاً غزیده [شجاع تعجیل کن] را تشکیل میدهند
 غزل96سودی  گــر بایدم شدن سوی هاروت  بابلی  صــد گونه جـادویی بکنم تا بیارمت 766ق/744ش/1365م  
حافظ که برای آوردن شجاع شاه صدگونه جادوئی میکند که هیچ از هاروت بابلی هم کمک می گیرد
غزل97سودی  میرمن خوش میروی کاندر سراپا میرمتپ  ترک من خوش میخرامی پیش بالا میرمت 766ق/744ش/1365م  
شجاع من به شیراز خوش می آیی پیش قد و بالا میرمت
غزل98سودی  چــه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت  حـقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت 766ق/744ش/1365م  
احتمالاً حقوقی که بناگاه قلم شجاع شاه جاری شده سلام بیت زیر است
 غزل98سودی  به نـوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا  کــه کارخانه دوران مباد بی رقمت 766ق/744ش/1365م  
شجاع بی وفا و جفاکار و مکارانه با خط خودش به حافظ رانده شده سال قبل سلام فرستاد
غزل99سودی  زان یار دلــنوازم شکریست با شکایت  گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت مذهب حافظ 
یار دلنواز امام حسین ابن علی علیه السلام است و حکایت شنیدنی حافظ اینست
غزل99سودی  رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس  گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت مقیدبه زمان نیست 
رند تشنه لب که کسی به او آب نداد در بیت 3 صریحاً معرفی شده
غزل99سودی  درزلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا  سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت لعنت الله علی ظالمین 
سرهای آنها را بی جرم و جنایت در صحرای کربلا بدون دادن آب بریزند


                                 سیاوش ایزدی        WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM        فاطمه سهرابی
                                       انتشار 22/ 05/1394  ش / 27/10/1436 ق  13/08/2015 م    سه چهارم