جلدهفتم(گلستان)12-دین و دِل بُردَند و قَصدِ جان کُنَند اَلـغیاث اَز جُور خوبان اَلغیاث('گلستان 12- ویرایش جدید)

12-دین و دِل بُردَند و قَصدِ جان کُنَند اَلـغیاث اَز جُور خوبان اَلغیاث('گلستان 12- ویرایش جدید)

1,227تعداد نمایش:
1394/06/07تاریخ:
ابیاتی از دیوان حافظ که مخاطب عام یا منظوری خاص دارند
 غزل110سودی  دین و دل بردند و قصد جان کنند  الـغیاث از جور خوبان الغیاث 771ق/745/1369م 
خوبانی که دل و دین برده و جور نموده اند شاه شجاع است که حافظ را از شیراز اخراج نموده است.
 غزل110سودی  همچو حافظ روز و شب بیخویشتن  گشته ام گریان و سوزان الغیاث 771ق/745/1369م  
اگر محمد افندی ملقب به سودی علیه الرحمه نبود غزل براحتی با یک غزل عاشقانه اشتباه می شد
غزل111سودی   چرا همی شکنی جان من ز سنگدلی  دل ضعیف که هست او زنازگی جو زجاج 761ق/738ش/1359م 
کسی که دل نازک حافظ را [همی=بسیار] شکند شاه شجاع سنگدل است
 غزل112سودی  لبــت چو آب تراست قوت روح  وجود خاکی ما را از دست لذت راح 761ق/738ش/1359م  
لب یاقوتی که مانند آب حیاتست لبهای شاه شجاع است
 غزل113سودی  نزاع بر سر دنیای   دون گدا نـکند  بپاد شه بنه  ای نور دیده کوی  فلاح 763ق/740ش/1361م 
نور دیده در این بیت سلطان محمود25 ساله است
 غزل113سودی  زمـان شاه شجاع است و دور حکمت شــرع  براحت دل و جان کوش در صباح و مصاح 763ق/740ش/1361م  
غزل بمناسبت ترک مخاصبحه شاه شجاع و سلطان محمود (نور دیده) سروده شده حافظ جانب شاه شجاع را گرفت
 غزل114سودی  دو تا شـد قامتم همچون کــمانی  ز غــم پیوسته چون ابروی فرخ 790ق/766ش/1388م 
حافظِ تنها در دروان پیری که قامتش دو تا شده با خانم غیر بهداشتی بنام فرخ زندگی میکرده 
 غزل115سودی  بی خار گل  نباشد و   بی نیش نوش هم  تدبیر چیست وضع  جهان چنین است 755ق/732ش/1354م 
مخاطب عام غزل همه ما هستیم مخاطب خاص شاه شیخ ابواسحاق شکست خورده و به اصفهان گریخته است، غزیده [جمال چهرة تأیید]
 غزل116سودی  ز انقلاب زمانه عجیب مدارا که چرخ  از ایــن فسانه هزاران دارد باد 755ق/732ش/1354م  
مخاطب عام همة ما هستیم مخاطب خاص اسحاق [غزیده پیر می فروش]. غزیده [جمال چهرة تأیید]
 غزل116سودی  نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر  نسیم خاک مصلی و آب  رکناباد 755ق/732ش/1354م  
بنظر می رسد اسحاق از حافظ خواسته به اصفهان برود ولی او درخواست اسحاق را رد کرده. غزیده [جمال چهرة تأیید]
 غزل117سودی  دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد  من نیزدل بباد و هم هر چه باداباد 755ق/732ش/1354م  
یار سفر کرده حافظ اسحاق فرار کرده است حافظ بطور محترمانه [سفر] را بجای فرار هم برای  اسحاق هم برای شجاع بکار برده است
 غزل117سودی  امروز قــدر پند عزیزان شناخـتم  یارب روان ناصح ما از تو   شاد باد 755ق/732ش/1354م  
ناصح عزیزی که به اسحاق پند می داده رحلت نموده خواجه قوام الدین حسن تغماچی صدراعظم قدرتمند اسحاق است.
 غزل118سودی  مبــــتلا گشتم درین بند و بـلا  کوشـش آن حق گذاران یاد باد 755ق/732ش/1354م  
بند و بلایی که حافظ بدان مبتلا نشده تسخیر شیراز توسط امیر مبارزالدین محمد مظفر است.
 غزل119سودی  جــــمالت آفـتاب هر نـظر باد  ز خوبی روی خوبت خوب تر باد 755ق/732ش/1354م  
جمال کسی که باید ز خوبی خوبتر باشد جمالِ جمال الدین ابواسحاق است. غزیده [جمال چهرة تأیید]
 غزل120سودی  تــنت به ناز طبیبان نیازمند مـباد  وجود نازکت آزردة گزند مـباد 755ق/732ش/1354م  
وجود ناز ک کسی که نیاز به طبیب دارد اسحاق شکست خورده از امیرمبارز است غزیده [اسحاق دژم و نژند] سلسله جمال چهرة تأیید
 غزل121سودی  حــسن تو هــمیشه در فزون باد  رویـــت همه ساله لاله گون باد 755ق/732ش/1354م  
کسی که باید حسنش همیشه در فرو باد اسحاق شکست خورده به اصفهان گریخته دژم و نژند است.  

سیاوش ایزدی        WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM        فاطمه سهرابی
انتشار 7/ 6/1394  ش / 14/11/1436 ق  29/08/2015 م    سه چهارم