جلدهفتم(گلستان)13-حُباب وار برندازم از نشاط کلاه اگر روزی تو عکسی بجام ما افتد(گلستان جهان 13)

13-حُباب وار برندازم از نشاط کلاه اگر روزی تو عکسی بجام ما افتد(گلستان جهان 13)

1,083تعداد نمایش:
1394/06/08تاریخ:
ابیاتی از دیوان حافظ که مخاطب عام یا منظوری خاص دارند
 غزل123سودی  خسروگوی فلک در خم چوگان تو باد  ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد 755ق/732ش/1354م 
 (خسرو) شاه شیخ ابو اسحاق 33 ساله است که حافظ 37 ساله او را چنین بزرگ جلوه می دهد
 غزل123سودی  نه به تنها حیوانات و  نباتات و جماد  هر چه در عالم امر است بفـرمان تو باد 755ق/732ش/1354م  
(تو) همان اسحاق 33 ساله است.
 غزل124سودی  دیـراست  که دلدار پیامی نفرستاد  ننـــوشت کلامی  و سلامی  نفرستاد 766ق/743ش/1364م 
[دلدار] شجاع شاه 33 ساله شکست خورده از برادرش سلطان محمود 28 ساله و به کرمان گریخته است.
 غزل124سودی  حافظ بادب باش که واخواست نباشد  گـــر شـاه پیامی به غلامی نفرستاد 766ق/743ش/1364م  
شجاع شکست خورد از شاهی خع نشده ولی حافظ به او وفا دارست او را شاه و خود را غلام او معرفی میکند
 غزل125سودی  پیـرانه سرم عـشق جوانی بسر افتاد  وآن راز که در دل بــنهفتم بدر افتاد 790ق/766ش/1388م 
حافظ 73 ساله عاشق یحیی 45 ساله است.
 غزل125سودی  گـر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد  باطینت اصلی چه کند بدگــهر افتاد 790ق/766ش/1388م 
سنگ سیه شاه یحیای ملعون است.
 غزل125سودی  بس تجربه کردیم در این دیر مکافات  با دُرد کشان هرکه در افتـاد بر افتاد 790ق/766ش/1388م  
دردکش حافظ شرابخوار است امیر مبارز ، سلطان محمود، زین العابدین، شاه یحیی با او در افتادد و بر افتادند
 غزل126سودی  عکس روی تو چو در آینه جام افتاد  عارف از خندة می در جمع جام افتاد 770ق/747ش/1368م 
تو کیست؟
 غزل126سودی  زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت  کانکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد 770ق/747ش/1368م
تو همین است حافظ رقص کنان به زیر شمشیر غمش [رقص کنان آماده شهادت در راه خدا هستم]
 غزل127سودی  در کف غصه دوران دل حافظ خون شد  از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد 764ق/741ش/1362م 
غزل در غم فراق قت خواجه قوام الدین محمد ابن علی سروده شده است
 غزل127سودی  خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن  هرکه پیوست بدوعمرخودش کابین داد 764ق/741ش/1362م 
خواجه قوام الدین قصد کودتا بر علیه شجاع را داشته حافظ با کودتا مخالف بوده (سند موجود است) 
 غزل128سودی  دلم خزانة اسرار بود و دست قضا  درش ببست و کــلیدش بدستانی داد 790ق/766ش/1388م 
آخرین دستان حافظ ملک الموت است.غزیده [مرگ ققنوس] را مطالعه فرمائید
 غزل128سودی  تنش درست ودلش شاد بادو خاطر خوش  که دست دادش و  یاریِ  ناتـوانی داد 790ق/766ش/1388م  
ناتوان حافظ بیمار و زمینگیر است حافظ از اطرافیان طلب بخشش و حلالی می کند
 غزل129سودی  بنا امیدی ازین در مرو بزن خالی  بــود که قرعة دولت بنام مـا  افتاد 747ش/725/1346م  
اولین کسی که فال گیری را در دفتر اشعار مطرح نمود خود حافظ است
 غزل129سودی  همای اوخ سعادت بدام ما افتد  اگـــر تـرا گذری بـر مقام ما افتد 747ش/725/1346م 
این تو کیست؟
 غزل129سودی  حباب وار برندازم از نشاط کلاه  اگـــر روزی تو عکسی بجام  ما افتد 747ش/725/1346م  
تو  امام مهدی قائم می باشد

سیاوش ایزدی        WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM        فاطمه سهرابی
انتشار 8/ 6/1394  ش / 15/11/1436 ق  30/08/2015 م    سه چهارم